główna zawartość strony

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice za rok 2018

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i odpady wielkogabarytowe
  • worki po nawozach,
  • folie po kiszonkach,
  • zużyte opony,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tekstylia i odzież
  • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

 

Na podstawie art. 6m ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj z dnia 5 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1454), oraz Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwały nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty, wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych w Gminie Krośniewice wynosi:

 

- za zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny    10zł/os.
    
- za zbiórkę odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
    14zł/os.

 

 

Powyższe stawki wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Terminy odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych

 

GMINA

Miejsce odbioru odpadów

Termin odbioru

SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW04.09.2019
CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW06.09.2019
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY13.09.2019
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK ,SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE,GŁAZNÓW20.09.2019

 

 

MIASTO

Miejsce odbioru odpadów

Termin odbioru

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA, WSPÓLNA25.09.2019
POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO, ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA27.09.2019

Terminy odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

GMINA

Miejsce odbioru odpadów

Termin odbioru

SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW05.09.2019
CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW09.09.2019
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY16.09.2019
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK ,SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE,GŁAZNÓW23.09.2019

 

 

MIASTO

Miejsce odbioru odpadów

Termin odbioru

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA,WSPÓLNA26.09.2019
POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO, ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA30.09.2019

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXVII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuUCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Wzory deklaracji

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy