główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • worki po nawozach,
 • folie po kiszonkach,
 • zużyte opony,
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tekstylia i odzież
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach podaje następujący termin odbioru odpadów z terenów zamieszkałych:

 

 1. Meble i odpady wielkogabarytowe
Miejsce odbioru odpadówTermin odbioru
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE.03.09.2018
CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW.04.09.2018
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY, SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW.18.09.2018

 

 

 

Miejsce odbioru odpadówTermin odbioru
PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA, POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO, ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA. 27.09.2018

 

 

 

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Miejsce odbioru odpadówTermin odbioru
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE.07.09.2018
CUDNIKI, GŁOGOWA WYMYSLÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW.14.09.2018
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY, SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW.21.09.2018

 

 

 

Miejsce odbioru odpadówTermin odbioru
PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA, POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO, ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA. 11.09.2018

 

 

 

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXVII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuUCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Wzory deklaracji

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy