główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i odpady wielkogabarytowe
  • worki po nawozach,
  • folie po kiszonkach,
  • zużyte opony,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tekstylia i odzież
  • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

 

Na podstawie art. 6m ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj z dnia 5 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1454), oraz Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwały nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty, wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych w Gminie Krośniewice wynosi:

 

- za zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny    10zł/os.
    
- za zbiórkę odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
    14zł/os.

 

 

Powyższe stawki wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXVII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuUCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Wzory deklaracji

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy