główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwałą nr XVI/98/19 Rady Miejskiej W Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

17 zł - 

zbiórka odpadów w sposób selektywny

34 zł - 

stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny


Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Odpłaty za odpady prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego:

05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta Krośniewice w 2020 roku

 

TRASA

 

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

STYCZEŃ

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

1

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

7

21

13

 

13

 

20

 

9

 

2

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

3

17

31

14

14

27

9

3

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

10

24

14

14

27

9

 

 

 

 

TRASA

 

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

LUTY

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

1

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

4

18

6

 

6

 

27

 

3

 

2

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

14

28

7

7

28

3

3

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

7

21

7

7

28

3

 

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

STYCZEŃ

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

4

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW

14

10

10

9

8

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

16

17

17

16

15

6

CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

28

24

24

23

22

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

29

31

31

30

29

 

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

LUTY

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

4

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW

11

12

12

18

18

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

13

11

11

19

19

6

CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

25

13

13

20

20

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

26

14

14

21

21

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i odpady wielkogabarytowe
  • worki po nawozach,
  • folie po kiszonkach,
  • zużyte opony,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tekstylia i odzież
  • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

 

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXVII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/130/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/131/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁA NR XXI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuUCHWAŁA NR XXXVIII/264/17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Wzory deklaracji

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice za rok 2018