główna zawartość strony

Dane dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych PV w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Dane dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych PV w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

1. Pojedyncza instalacja o mocy 4 kW.

2. Od momentu oddania instalacji do użytku (ok. III kw. 2022 r.) z wszelkich przysporzeń z tego wynikających korzysta wyłącznie mieszkaniec; umowę z ZE na wprowadzenie wytworzonej przez instalację energii elektrycznej do sieci zawiera mieszkaniec.

3. Instalacja montowana na dachu budynku mieszkalnego – pd; pd-wsch; pd-zach (możliwość montażu na budynku gospodarczym/gruncie po dopłacie przez mieszkańca 15% kosztów całkowitych – różnica w podatku VAT z 8% na 23%).

4. Szacowany koszt całkowity standardowej instalacji brutto ok. 17.000 zł.

5. Szacowane dofinansowanie do pojedynczej instalacji ok. 11.000 zł. (przy założeniu realizacji ok. 80 szt. instalacji; wzrost ilości montowanych instalacji automatycznie powoduje obniżenie kwoty dofinansowania do pojedynczej instalacji); ilość montowanych instalacji określona zostanie na podstawie złożonych do Gminy wniosków i ich kwalifikacji pod względem technicznym.

6. Wkład własny mieszkańca ok. 6.000 zł. (przy założeniach jak w pkt. 4) – jednorazowa wpłata po przyznaniu dofinansowania, jednak przed zawarciem przez Gminę umowy o dofinansowanie (ok. I kw. 2022 r.).

7. Wnioskodawca musi być właścicielem budynku, działki na której realizowana będzie instalacja; w przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację instalacji.

8. Wnioski o udział w projekcie mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach najpóźniej do dnia 28.02.2021 r.

9. Po wstępnej kwalifikacji wniosku mieszkańca, pomiędzy Gminą, a mieszkańcem zawarta zostanie umowa określająca zasady współpracy w okresie realizacji projektu, eksploatacji oraz zasady dokonania wpłaty własnej, a także zasady przekazania instalacji mieszkańcom po zakończeniu okresu trwałości projektu (5 lat od zakończenia inwestycji). Po zawarciu niniejszej umowy bez kosztowa rezygnacja z udziału w projekcie nie będzie możliwa.

Na ewentualne pytania odpowiedź można uzyskać pod nr 508 079 441 Wniosek w wersji elektronicznej do pobrania także na stronie Gminy Krośniewice Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl (poniżej) oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.