główna zawartość strony

Informacja - sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 r., zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

 

 

W oświadczeniu należny podać wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

  • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu,

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Przy obliczaniu opłaty proszę zwrócić uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeżeli termin ważności zezwolenia upływa w 2021 r. przedsiębiorca dokonuje jednorazowej opłaty. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się 2021 r. wówczas opłaty uiszcza się w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

Oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo (opłata za pełnomocnictwo 17 zł.).

Złożenie oświadczenia można dokonać:

  • osobiście w godzinach pracy urzędu,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
  • za pośrednictwem poczty.

Wszelkie płatności dokonywane są tylko przelewem na konto Urzędu

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH NR: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010