główna zawartość strony

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 21 lutego 2020 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 31.2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2020 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaną pełną nazwą oferenta, jego adresem i tytułem zadania.