główna zawartość strony

Program "Czyste Powietrze" - nowe zasady

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo?

Osoba fizyczna - właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.

Najważniejsze liczby i terminy:

103 mld zł - Budżet Programu

2018 r. - 2029 r. - czas realizacji

do 31.12.2027 r. - podpisywanie umów

do 30.06.2029 r. - realizacja przedsięwzięć

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

 

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

Poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub poprzez serwis Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniegov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Infolinia Programu Czyste Powietrze  - 42 208 20 91.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.