główna zawartość strony

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, iż od dnia 21 stycznia 2019 r. mają Państwo możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w zakresie wymiany kotłów, realizowanego w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE", organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z uruchomieniem dofinansowań chlelibyśmy zaoferować naszym Mieszkańcom bezpłatne doradztwo w zakresie składania wniosków i przygotowywania dokumentacji. Konsultacje będą odbywać się w czwartki od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, (ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice), po uprzednim umówieniu się na wizytę (tel. 24 2523024).

Do dyspozycji naszych mieszkańców będą eksperci, którzy nieodpłatnie udzielą porady.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.

 

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,

 • osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Formy dofinansowania:

dotacja i pożyczka

Realizacja programu: 

2018 - 2029

Podpisywanie umów:

do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową:

30.06.2029 r.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

 

Budynki istniejące

 1. Koszt demontażu źródeł ciepła na paliwa stałe (między innymi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje:

  • kotły na paliwa stałe,
  • węzły cieplne,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe, - kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła powietrzne,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

 2. Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.

 3. Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.

 4. Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.

 5. Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.

 6. Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):

  • kolektorów słonecznych,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznych.

 

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne

 1. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji*:

  • kotły na paliwa stałe,
  • węzły cieplne,
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły olejowe,
  • kotły gazowe kondensacyjne,
  • pompy ciepła powietrze,
  • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami,

  *pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. 2. Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki)*:

  • kolektorów słonecznych,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznych,

  *pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w pkt I, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła oraz
  *pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

 

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

 

Pożyczka
Grupa  Kwota miesięcznego dochodu /  osoba [zł]Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych
przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
12345
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601  - 800do 80%do 20%do 100%
III801  - 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 - 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 - 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 - 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

 

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

 

Warunki dofinansowania:

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji - 53 tys. złotych. 
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki - 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. • Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

 

 Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (część konstrukcyjna) wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepłaszt.do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt.do 500 zł

 

 

 Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany 
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodydo 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni przegrodydo 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowychm2 powierzchni przegrodydo 2000 zł

 

 

 Jednostka  Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek 
Węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
Pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
Kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 5 000 zł
Przyłącze cieplne **zestawdo 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne ***zestawdo 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

Inne istotne informacje:

 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe)
 • Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.)
 • Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A
 • Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+
 • Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Warunki dla wszystkich budynków:

 • W przypadku montażu indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być wspierana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie
 • Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu Warunki dla nowych budynków
 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne
 • Zakup i montaż źródła ciepła jest możliwa jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

 

Czyste Powietrze 2019.
Program krok po kroku.
Osiem kroków do dofinansowania:

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem. Dokumenty są dostępne na stronach internetowych WFOŚiGW lub w ich siedzibach.
 2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
 4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel WFOŚiGW potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie. WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat)
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze. Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

 

Ważne linki: