główna zawartość strony

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewice Burmistrz Krośniewic zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób — kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 19 marca 2020 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do Komisji Konkursowej. Wobec powyższego, Burmistrz Krośniewic powoła członków komisji konkursowej spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.