główna zawartość strony

Wprowadzenie szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od dnia 1 czerwca 2020 r. r.

Mając na uwadze zagrożenia powodowane rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, od dnia 1 czerwca 2020 roku obsługa interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach jest realizowana na podstawie poniższych zasad:

 1. Do odwołania w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach wykonywane zadania podlegają ograniczeniu z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Zadania załatwiane są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 2. Do odwołania w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 3. Do zadań, o których mowa w pkt 1 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, świadczenia usług komunalnych oraz ochrony środowiska dotyczących:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471),

  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471),

 4. Kasa Urzędu czynna: Pn-Pt 8:00 - 13:00.

  Zaleca się, aby wszelkie wpłaty dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

  • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010;

  • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370.

 5. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Krośniewice zaleca się:

  • kontakt telefoniczny (24 2523024);

  • korzystanie z platformy ePUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP);

  • korzystanie z drogi korespondencyjnej;

  • korzystanie z adresu e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl