główna zawartość strony

UWAGA !!! NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA PRACOWNIKÓW KRUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kutnie pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa rolne w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ścigania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu.

Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

W przypadku powzięcia przez Państwa Sołtysów jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia KRUS, prosimy niezwłocznie powiadomić Policję oraz Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kutnie.