główna zawartość strony

XLIII Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 16 września 2021 r. o godz. 930 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg wniosków i petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego dotyczącego Uchwały Nr XL/244/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja samorządowej instytucji kultury.
 10. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach.
 11. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Krośniewicach.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 15. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.