główna zawartość strony

XXX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) na dzień 14 lutego 2017 r. o godz. 1300 w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej)  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 dla Gminy Krośniewice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Krośniewice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Krośniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2017 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach za 2016 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia za 2016 r.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej za 2016 r.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 24. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 25. Zamknięcie obrad sesji.