główna zawartość strony

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniet.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) na wniosek Burmistrza zwołana zostaje XXXI sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, na dzień 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krośniewice, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krośniewice oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krośniewicach nr 69/XII/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXVIII/165/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w 2 kolejnych latach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XXVIII/164/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 11. Zamknięcie obrad sesji.