główna zawartość strony

XXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 i 1948 z 2017 r. poz. 730) na dzień 16 maja 2017 r. o godz. 900 w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej)  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 dla Gminy Krośniewice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Kutno ( projekt pt.: „Budowa Zbiorników Retencyjnych”).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Kutno (projekt pt.: „Infrastruktura Edukacyjno – Turystyczna w Nadleśnictwie Kutno”).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
 10. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz monitorowania „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośniewice” za rok 2016.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Krośniewice.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Zamknięcie obrad sesji.