główna zawartość strony

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1579 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1948 z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie2017 r. poz. 730) na dzień 22 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej)  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2016 r.

  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2016 r.
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2016 r.

  1. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewic za 2016 r.,
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2016 r.,
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja
  5. głosowanie uchwały

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lata 2012 -2032”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach za 2016 r.
 7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych ZUK Spółka z o.o. w Krośniewicach za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2016 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
 11. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach za okres od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krośniewic w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 18. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 19. Zamknięcie obrad sesji.