główna zawartość strony

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875) na dzień 28 listopada 2017 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krosniewicach ul. Poznańska 5 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/260/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  5. Zamknięcie obrad sesji.