główna zawartość strony

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną: tel. 24 - 355 - 71 -00 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział: tel. 887 877 690. INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

Aktualności dotyczące epidemii COVID-19

 1. Do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach czynny jest w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

 2. Do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nie przyjmuje interesantów z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie. Zadania załatwiane są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 3. Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, świadczenia usług komunalnych oraz ochrony środowiska dotyczących:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, 284, 322 i 471),

  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 i 471),

 4. Od dnia 11 maja 2020 r. dla osób nie posiadających rachunków bankowych zostanie otwarta kasa Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

 5. W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, informujemy, że obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję. Skrzynka opróżniana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Data wpływu będzie równoznaczna z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

 6. W sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu mogą zostać poproszeni o podejście do oznaczonego punktu na parterze Urzędu celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.

 7. Zaleca się, aby wszelkie wpłaty dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

  • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

  • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

 8. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Krośniewice zaleca się:

  • kontakt telefoniczny: (24) 252-30-24;

  • korzystanie z platformy ePUAP: (/sf3443haf2/SkrytkaESP);

  • korzystanie z drogi korespondencyjnej;

  • korzystanie z adresu e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

Uprzejmie przypominamy:

 • w holu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, przy zachowaniu bezpiecznej odległości;

 • konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie);

 • posiadaniu maseczki ochronnej.

Informujemy, że Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach podaje terminy ponownego otwarcia obiektów dla mieszkańców:

 • 8 maja 2020 r. - wznowienie działalności Biblioteki Publicznej w Krośniewicach. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:30 (Przerwa techniczna 13:00 - 13:30).Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Więcej informacji.

 • 9 maja 2020 r. - otwarcie boiska wielofunkcyjnego (ul. Kolejowa 21, stadion). Czynne codziennie w godz. 15:00 - 19:00. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji.

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.

Badania będą przywracane etapowo, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Planowanie badań w poszczególnych jednostkach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS, m.in. liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Dotąd, od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres.

We wszystkich sprawach, w których to było możliwe, nasi lekarze orzecznicy orzekali i orzekają zaocznie, na podstawie dokumentacji. Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Osoby, które z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w okresie epidemii, mogą zrobić to w późniejszym terminie. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie.

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu wcześniejszy dzień, od którego ubiegamy się o świadczenie, muszą być spełnione wszystkie warunki do jego przyznania. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.

Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale warunki do emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile, do składanego w lipcu wniosku o emeryturę dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. – informuje rzeczniczka.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty – dodaje Kiełczyńska. – Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.

Starając się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba zwrócić uwagę, że istotnym dla ustalenia prawa do renty będzie spełnienie wszystkich warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy.

– Załóżmy, że wnioskujący np. w lipcu występuje z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warunki stażowe ma spełnione na 1 marca 2020 r. Do lipcowego wniosku o rentę składa oświadczenie, że wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca. Jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała 1 maja br. W takiej sytuacji renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskowano w lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja, czyli od momentu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe.- tłumaczy Monika Kiełczyńska.

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Dotychczas przedsiębiorcy z województwa łódzkiego otrzymali w sumie ponad 133 mln zł w ramach wsparcia z tarcz antykryzysowych realizowanych przez ZUS. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek i wypłatę postojowego.

Ponad 50 tys. firm z łódzkiego, zwolnionych zostało z opłacania składek za marzec, na łączną kwotę prawie 101 mln zł. Z postojowego w łódzkim skorzystało 16,3 tys. osób, a kwota wypłaconego postojowego w Łódzkiem to 32,6 mln zł.- mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Najwięcej wniosków o zwolnienie z opłacania składek zostało pozytywnie zweryfikowanych na terenie działania I oddziału ZUS w Łodzi – blisko 21,5 tys.. Objęte zwolnieniem zostały składki na kwotę 42,6 mln zł. W II oddziale ZUS w Łodzi z opłaty składek za marzec zwolniono do tej pory 15,6 tys. podmiotów na kwotę 30,7 mln zł., oraz w tomaszowskim oddziale ZUS – zwolniono z opłacania składek 13,5 tys. firm, na kwotę 27,5 mln zł.

Jeśli chodzi o postojowe, to i tu najwięcej wypłat miało miejsce na terenie I oddziału ZUS w Łodzi – 7,3 tys. podmiotów otrzymało w ramach postojowego w sumie ponad 14,5 mln zł. W II oddziale ZUS w Łodzi postojowe otrzymało 5 tys. przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na łączną kwotę prawie 10,1 mln zł oraz w tomaszowskim oddziale ZUS - 4 tys. osób uzyskało postojowe w łącznej kwocie prawie 8 mln zł.

Nowe wersje wniosków już dostępne

Od 7 maja na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także pliki Word, pdf lub inne przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony i będzie obowiązywał do 24 maja. Z tego świadczenia mogą skorzystać również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych, nie wyślą do nich dzieci.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Od 6 maja otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to możliwość, nie obowiązek. Zadecydują o tym organy założycielskie we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie i po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu określonych wytycznych.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego. (link do Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095)

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

33 mln zł – to kwota zwolnienia ze składek za marzec br., którą ZUS zatwierdził przedsiębiorcom z województwa łódzkiego. Zakład wypłacił też 21 mln zł postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

W województwie łódzkim zwolnieniem z opłacania składek za marzec objętych zostało ponad 26 tys. płatników, na łączną kwotę ponad 33 mln zł – informuje Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. W całym kraju to ponad 436 tysięcy płatników, za których państwo pokryje składki w wysokości blisko 591 mln złotych” – dodaje rzeczniczka.

Wnioski są rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane. Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych w najbliższych dniach.

"Uruchomiliśmy specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tarczy. To ułatwi i przyśpieszy wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy rozpatrywaniu wniosków o przejście na emeryturę” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. W województwie łódzkim wypłacono w ramach tego świadczenia 21 mln zł. Postojowe otrzymało 10,5 tys. osób. Kolejna transza świadczenia dla uprawnionych z naszego województwa zostanie przekazana 7 i 8 maja. W całym kraju świadczenia postojowe w łącznej kwocie 374 mln zł., trafiły do prawie 200 tys. przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie ze składek

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. - Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń – dodaje rzeczniczka. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach informuje, że od dnia 4 maja 2020 przywracamy pracę inkasentów dokonujących odczytów rzeczywistych wodomierzy i przepływomierzy w miejscach wymagających kontaktu z klientem. Prosimy o zachowanie maksimum bezpieczeństwa. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Targowisko Miejskie w Krośniewicach otwarte zostaje w całości. Obowiązuje jednak inny porządek wjazdu na plac dla handlujących. Na teren targowy wjechać można tylko od ul. Poznańskiej. Podobnie jest z wyjazdem. Wjazd od ul. Targowej pozostaje zamknięty do odwołania. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji.

Od 4 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.

Zachęcamy przy okazji wizyty w Zakładzie do zakładania profili na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet bez wychodzenia z domu - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE można także złożyć wnioski o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.

Ważne bezpieczeństwo

Otwarcie sal obsługi klientów odbędzie się zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, odwiedzający powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta.

Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną, za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem.

W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8:00 do godz. 18:00, w pozostałe dni robocze od godz. 8:00 do 15:00.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o planowanym uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że rozważamy możliwość otworzenia tych placówek. Niemniej jednak z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego w załączeniu oświadczenia oraz dostarczenie go drogą elektroniczną

 1. Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na adres: Otwiera program do wysyłania emailiprzedszkolekros(at)poczta.internetdsl.pl; lub
 2. Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem na adres: Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)sp-nowe.krosniewice.pl

w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12.00

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które również przekazuję w załączeniu.

O ostatecznej decyzji poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz wyżej wymienionych placówek.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Załączniki:

 1. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie
 2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOtwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN
 3. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf
 4. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji word

informacja

Stosując zapis art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do 31 maja 2020 r.

Liczba egzemplarzy, druki PIT pozostają bez zmian.

Druki dostępne Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietutaj.

Wyjaśnień udziela pracownik ds. kadr - nr tel. 24 252 30 24 lub e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikadry(at)krosniewice.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa został wydłużony do 3 maja 2020 roku. W województwie łódzkim od 1 do 24 kwietnia, do oddziałów ZUS wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń o sprawowaniu opieki.

Rozporządzenie Rady Ministrów wydłużające okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 27 kwietnia.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi, których placówki oświatowe są zamknięte w związku z Covid-19, można korzystać obecnie do 3 maja. Chodzi tu o takie placówki jak żłobki, przedszkola, szkoły czy kluby dziecięce – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Z dodatkowego zasiłku opiekuń

 • rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat
 • rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii
 • oraz rodzice dzieci, które pozostawały pod opieką „niani” w ramach umowy uaktywniającej, ale z powodu Covid-19, opieka ta nie może być sprawowana

Nie zmieniły się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Żeby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Tylko prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.zus.pl.

Na terenie województwa łódzkiego, w kwietniu, do oddziałów ZUS i podległych im jednostek wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń. Od 1 do 24 kwietnia br. ponad 9,5 tys. oświadczeń przekazano do I oddziału ZUS w Łodzi, niemal 7 tys. do II oddziału ZUS w Łodzi i ponad 5 tys. do oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. W całym kraju w tym czasie do ZUS wpłynęło niemal 361 tys. oświadczeń.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

9 mln zł, taką kwotę przelały oddziały ZUS z województwa łódzkiego w ramach drugiej transzy wypłaty świadczenia postojowego dla 4,5 tys. przedsiębiorców z naszego regionu. Pierwsza wypłata postojowego w łódzkim miała miejsce 15 kwietnia i wówczas dla 4,7 tys. przedsiębiorców wypłacono kwotę 6,5 mln zł.

22 kwietnia środki w ramach świadczenia postojowego popłynęły do przedsiębiorców obsługiwanych przez I oddział ZUS w Łodzi. Ponad 4 mln zł przekazano na konta ponad 2 tys. przedsiębiorców. 23 kwietnia środki z postojowego trafią do niemal 1,4 tys. przedsiębiorców z II oddziału ZUS w Łodzi, w łącznej kwocie 2,8 mln zł. Podobnie 23 kwietnia na ponad 1,1 tys. kont przedsiębiorców z Tomaszowa Mazowieckiego wpłynie postojowe w łącznej kwocie ponad 2,2 mln zł.

W ramach tych wypłat zrealizowano także postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Kolejna wypłata postojowego planowana jest 29 i 30 kwietnia.

W sobotę, 18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową. Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo.

Zachęcamy do wysyłania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, to zdecydowanie zmniejsza możliwość popełnienia błędu w wypełnianiu dokumentów, a tym samym przyspiesza realizację sprawy. – wskazuje rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

- Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 49 osób albo płatnicy rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek za marzec również w sytuacji gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.- informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące czyli marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

- Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Jeżeli ZUS rozpatrzy złożony wniosek negatywnie, trzeba będzie opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach dostarczono 28 laptopów, które Gmina zakupiła dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten będzie służył uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem do pracy zdalnej i nauki. Liczymy na to, że w okresie epidemii, zakupiony sprzęt wyrówna szanse uczniom w dostępie do zdobywania wiedzy, a nauczycielom usprawni pracę w domu.

laptopy

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.

„Najczęściej popełnianym błędem jest niepodpisanie dokumentu. Brak podpisu powoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia podpisu. To wydłuża czas realizacji wniosku. Efekt jest taki, że przedsiębiorca dłużej musi czekać na przykład na wypłatę postojowego.”- wskazuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim.

Zdarzają się też inne błędy. To np. podpisywanie się imieniem i nazwiskiem z wzorów ZUS. Na stronie internetowej ZUS udostępnił wzór poprawnie wypełnionego wniosku, który jest podpisany imieniem i nazwiskiem -Jan Kowalski. Niestety niektóre osoby przepisują wzór powielając ten podpis, zamiast użyć własnych danych.

Nie tylko podpis stanowi problem. Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzebne informacje we wnioskach w różnych miejscach. Zdarzają się również przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa lub błędny numer rachunku bankowego.

Wiele wniosków wpływało też na różne e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Takie osoby muszą ponownie złożyć podpisany wniosek.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie, ale za pomocą (za pomocą PUE) lub składać w formie papierowej wysyłając je pocztą lub wrzucając do skrzynek w placówkach ZUS.

Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

„Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych.” – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły został przedłużony do 26 kwietnia. Do I oddziału ZUS w Łodzi od początku marca do 10 kwietnia wpłynęło 11 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy To ponad 4 razy więcej niż zwykle. Podobnie jest w pozostałych oddziałach ZUS na terenie naszego województwa.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia br., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia. Jeżeli oświadczenie o korzystaniu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało złożone wcześniej i okres tamtego zasiłku już się skończył, należy złożyć kolejne.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – ZUS, np. wysyłając oświadczenie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jeśli dzieckiem opiekowała się niania

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) lub opiekun dzienny, ale z powodu COVID-19 nie może dalej sprawować tej opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

„Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.” – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

W związku z trwającym stanem epidemii, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie urzędu. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP, e-mail (Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl) i kontakt telefoniczny ((24) 252 30 24 (centrala)).

 

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (Zgodnie z Zarządzeniem NR 52.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00)

Poniżej przedstawiamy z jakich możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, aby dopełnić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

 

Informacje i druki dotyczące

 • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • Spraw meldunkowych

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rejestracja zgonów

W przypadku śmierci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. Rejestracja zgonów to jedyna usługa, świadczona przez Urząd Stanu Cywilnego, która jest aktualnie realizowana poprzez osobistą wizytę petenta w Urzędzie.

Śluby

Śluby zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach, przy udziale wyłącznie nowożeńców i ich świadków.

Odpisy aktu stanu cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) realizowane będzie na podstawie wniosku przesłanego tradycyjną pocztą lub poprzez platformę E-PUAP.

 

Opłaty skarbowe można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: BS Krośniewice Nr konta 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

OD 6 KWIETNIA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH NIECZYNNY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
TELEFONICZNA OBSŁUGA W GODZ. 7.30 – 14.00

 

Dyżur telefoniczny dla osób przebywających w kwarantannie, a potrzebujących pomocy zwłaszcza dla ludzi starszych, samotnych

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 pod numerem telefonu 24 2523545 i 723 626 248 oraz od godziny 14.00 do 19.00 pod numerem 723 626 248
 • w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu 723 626 248 .

Korespondencję kierowaną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach prosimy wrzucać do skrzynki zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka. W przypadku dokumentu wielostronicowego zaleca się umieścić go w kopercie.

Skrzynka opróżniana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00.

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie zgłoszono 88 wypadków przy pracy rolniczej.

Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.

W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.

Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami była bezpieczna dla rolnika.

Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków, zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej, którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw. Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy nie sprzyjało upadkom.

Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo, wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk, kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków czy dobrą koordynację prac przy zbiorach.

Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film – Upadek to nie przypadek).

Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in. szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających owady (repelenty). W broszurze opisano również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy wbitego w skórę kleszcza.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy na wsi.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie – telefonicznie (tel. 24 251 04 15), za pośrednictwem poczty (Aleja ZHP 8, 99-300 Kutno) lub drogą elektroniczną (e-mail: kutno@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania.

Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!

Tomasz Nowicki

dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wnios

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Targowisko miejskie od 2 kwietnia 2020 r. czynne przy zachowaniu nowych zasad:
3 klientów na 1 punkt handlowy! tj. liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Informujemy, że od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00.

Dotychczasowe zasady dotyczące obsługi interesantów, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie ulegają zmianie.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(ZARZĄDZENIE NR 52.2020 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. Burmistrza Krośniewic w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek w całym kraju, a w województwie łódzkim - 1359. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

W województwie łódzkim najwięcej wniosków o odroczenie terminu płatności wpłynęło w II oddziale ZUS w Łodzi – 662, następnie w I oddziale ZUS w Łodzi – 502 i w tomaszowskim oddziale ZUS – 195 wniosków.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenia spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

„Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności" - wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje profesor.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. „Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez 3 miesiące.

„Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla wielu pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich świadczenia wypłacane z ZUS” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.

„Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa, będą realizowane priorytetowo i będą zautomatyzowane. Wychodzimy z założenia, że w tym trudnym czasie należy zrobić wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom” – podkreśla prezes Zakładu.

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa. „Skróciliśmy do 1 strony i maksymalnie uprościliśmy wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy” – wyjaśnia prof. Uścińska.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa łódzkiego

 

 

W celu uzyskania informacji w sprawach dot. Urzędu Stanu Cywilnego lub ewidencji ludności prosimy o kontakt pod nr telefonu (24) 252 30 24 (centrala), bądź drogą elektroniczną pod adresem Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl.

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

 

Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z Zarządzeniem NR 49.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach będzie przyjmował interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji zgonów.

Inform

 • Urodzenia, Małżeństwa, Zgonu,
 • Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • Spraw meldunkowych,

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

 

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(ZARZĄDZENIE NR 49.2020 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)

Jednocześnie informuję:

do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję, która wyjmowana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 i rejestrowana zgodnie z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

Przypominam:

Wszelkich wpłat należy dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Zachęcam także:

do kontaktu telefonicznego pod nr 24 252 30 24,

korzystania z platformy ePUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP),

korzystania z tradycyjnej drogi korespondencji lub e-mail.

Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Osoby powracające z zagranicy objęte są 14 dniową kwarantanną. Za ten okres mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe. W tym celu u płatnika zasiłku muszą złożyć specjalny wniosek.

Osoby przekraczające granicę, objęte obowiązkową kwarantanną, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, powinny złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny specjalne oświadczenie o obowiązkowym odbywaniu kwarantanny. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

Oświadczenie należy złożyć u właściwego płatnika zasiłku. W przypadku pracownika lub zleceniobiorcy będzie to odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oświadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie może być złożone elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy za okres kwarantanny i ZUS, mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku skrócenia kwarantanny lub zwolnienia z niej, należy o tym poinformować płatnika zasiłku.

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur.

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.

 • Chciałabym uspokoić naszych świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów i rencistów, a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek. Całkowity koszt dodatkowego rocznego świadczenia to prawie 12 mld zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba składać wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, których prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020 r. – dodaje profesor.

Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.

Przypominamy

W środę (18 marca) ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.

Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci - 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot(at)zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego 

 

 

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach informuje, że pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach nie przerywają pracy (sprawy będą załatwiane telefonicznie lub drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową). 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPełna treść komunikatu

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu.

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

 

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDane kontaktowe

Szanowni mieszkańcy, z uwagi na podwyższone ryzyko epidemiczne związane z koronawirusem oraz w trosce o Państwa i zdrowie dzieci uprzejmie prosimy o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Przepraszamy za niedogodności.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść komunikatu

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, z opłatą bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, mogą skorzystać z up

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z pomocy, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

 • Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości albo
 • Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, do wniosku musi dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. (Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.)

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże Zakładowi adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty trzeba przekazać z powrotem do ZUS. Można złożyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Jednak przedsiębiorca będzie musiał wysłać do Zakładu również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty nie zostaną przekazane w formie papierowej do ZUS, Zakład uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

 

Adresy oddziałów ZUS z województwa łódzkiego:

I oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds._ulg_i_umorzen_Lodz1(at)zus.pl; tel.: 42 638 26 76; II Inspektorat ZUS w Łodzi 42 638 20 59;

II oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_lodz2(at)zus.pl; tel.: siedziba II Oddziału w Łodzi 43 824 56 56 wew. 454; Inspektorat w Łodzi 42 638 21 74; 

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_tomaszow(at)zus.pl; tel. 44 726 36 05; Inspektorat ZUS w Piotrkowie Trybunalskim tel.: 44 646 84 34;

 

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez wnioskującego pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Więcej informacji lub pomoc związaną z wypełnieniem dokumentów można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych oddziałów znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl. w zakładce firmy, ulgi i umorzenia.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośniewicach od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania, będzie przyjmował odpady od osób, które uprzednio umówią termin z pracownikiem MZGKiM pod nr tel. 24 252 31 43.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 433), na terenie Miejskiego Targowiska w Krośniewicach ustanowiono czasowe ograniczenie (do odwołania) w prowadzeniu działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz w handlu detalicznym, najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 1. wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krośniewice, w związku z zagrożeniem koronawirusem, Burmistrz Krośniewic oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w okresie od 19 marca 2020 r. do odwołania oferują pomoc osobom starszym w wieku 60+, niepełnosprawnym, samotnym, nie posiadającym rodziny (bliższej i dalszej) w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych oraz leków.

W dniach od poniedziałku do piątku, do godz. 10:00

 • 24 252 35 45
 • 723 626 248

będzie można zgłaszać zapotrzebowanie podając listę niezbędnych zakupów.

Dostarczenie zakupów nastąpi tego samego dnia co złożenie zamówienia, do godziny 15:00

Płatności za zakupy można dokonać tylko gotówką.

Zakupy spożywcze i higieniczne dokonywane będą w wybranych sklepach na terenie Krośniewic:

 • PPHU "SYLVAN" Anna Gralak ("abc"), ul. Kolejowa 25B
 • LEVIATAN Henryk Wolski, ul. Kościuszki 6
 • P.U.H. DAR-POL Dariusz Antczak, ul. Parkowa, ul. Południowa 15

Zakup leków w aptekach na terenie Krośniewic.

Dodatkowych informacji odnośnie szczegółów, sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać pod ww. numerami telefonów

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. To numer 42 664 19 04

To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwoś

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,

oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.

 

Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

+48 695422338 +48 663114439 +48 782236442
+48 782277228 +48 663154463 +48 665386932

Burmistrz Krośniewic informuje, że zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) od 14 marca 2020 r. do odwołania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń. Zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Zakaz nie dotyczy zakładów pracy, dotyczy za to również zgromadzeń o charakterze religijnym. Warto pamiętać, że za jego złamanie grozi kara. Respektujmy ten zakaz, by chronić się wzajemnie i minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z Komunikatem Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania utrzymuje kontakt z interesantami na zasadach określonych poniżej:

Konsultacje Urzędnicze

Sekretariat Urzędu 24 355-70-50
Informacja 24 355-70-78
Doradca klienta, realizacja ofert pracy 24 355-70-71, 24 355-70-72, 24 355-70-75, 24 355-70-53
Szkolenia 24 355-70-53
Cudzoziemcy 24 355-70-74
Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy 24 355-70-69, 24 355-70-70
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 24-355-70-58
Staże 24-355-70-57
Przyjmowanie ofert pracy 24 355-70-55
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dodatki aktywizacyjne 24 355-70-61
Naliczanie i wypłata świadczeń 24 355-70-80, 24 355-70-81
Zaświadczenia - Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną: Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI. 24 355-70-77
Odwołania 24 355-70-82
Filia w Żychlinie 24 351-20-65, 24 351-20-64

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepraca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (/pupkutno/SkrytkaESP)

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres Otwiera program do wysyłania emaililoku(at)praca.gov.pl lub Otwiera program do wysyłania emaililokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie), bądź za pomocą fax-u 24 355-70-51 lub 24 351-20-64 (Filia w Żychlinie). Można również korzystać z poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno lub Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie ul. Barlickiego 15a 99-320 Żychlin.

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

Odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53 24 355-70-54 24 355-70-55 24 355-70-56
24 355-70-57 24 355-70-58 24 355-70-59 24 355-70-61
24 355-70-64 24 355-70-69 24 355-70-70 24 355-70-71
24 355-70-72 24 355-70-73 24 355-70-74 24 355-70-75
24 355-70-77 24 355-70-78 24 355-70-79 24 355-70-80
24 355-70-81 24 355-70-82 24 355-70-89 669101334
669101365 669101371 669101384 669101427
669101451 669101485 669101512 669101548
731770680 665654488 669502267 (Filia w Żychlinie) 669502134 (Filia w Żychlinie)

Sprawdzanie poczty elektronicznej,

Śledzenie informacji zamieszczanych na stornie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych

Zmiana sposobu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy - W okresie 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

Informacja dla pracodawców (Nabory wniosków)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że planowane w dniach od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

 • na refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
 • na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • na staże

się nie odbędą.

 

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Starosta Kutnowski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie z dniem 16.03.2020 roku do odwołania. Powyższy stan dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu ( w tym Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub pod nr. tel. stanowiący załącznik.

Sekretariat Starostwa 24 355-47-80, fax 24 355-47-84, starostwo@powiatkutno.eu
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 24 355-47-36
Referat Promocji i Informacji 24 355-47-36
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 24 355-47-87
Wydział Finansowy 24 355-47-93
Sekretarz Powiatu 24 355-47-40
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24 355-47-37
Referat Bezpieczeństwo i Zarządzania Kryzysowego 24 355-47-31, 24 355-47-65, pczk@powiatkutno.eu
Wydział Geodezji i Kartografii 24 355-47-17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 355-47-02
Wydział Komunikacji i Transportu 24 355-47-32, 24 355-47-57
Wydział Architektury i Budownictwa 24 355-47-68
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 24 355-47-53
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 355-47-56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 24 355-47-86
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 24 355-47-35
Wydział Drogownictwa 24 355-7678
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24 355-47-50
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 24 355-70-50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 355-78-85

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

Informujemy, iż od 16 marca do odwołania ograniczamy wizyty petentów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach. Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP. Tel. 24 252 35 45, e-mail:Otwiera program do wysyłania emaili mopskrosniewice(at)poczta.onet.pl, Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mgops.krosniewice.pl

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do strony MGOPS

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Informujemy, że od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach będą zamknięte dla petentów.

MZGKiM 24 252 31 43  Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mzgkim.pl

ZUK Sp. z o.o. 24 252 33 60 Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)zuk-krosniewice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach

Za pomocą Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniedziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość. Osoby, które nie mają dostępu do dziennika elektronicznego proszę o przesłanie na adres skrzynki elektronicznej szkoły (Otwiera program do wysyłania emailiszkolajedynka1(at)poczta.onet.pl)swojego adresu e-mail z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem

Uczniowie będą otrzymywali czynności do wykonania i zadania przesyłane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Sposób wykonania poleceń, termin przesyłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesyłać wykonane prace będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

Za pomocą dziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

 

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Burmistrz KrośniewicOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZARZĄDZENIEM NR 45.2020 z dnia 16 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Dla szczególnie ważnych spraw utworzono strefę obsługi.

Zgodnie z Zapoczątkowuje pobieranie plikuZarządzeniem nr 11/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Pomoc prawna do odwołania będzie udzielana tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Osoba uprawniona, występuje z podpisanym wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,tj:

 1. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewalczak@powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w mieście Kutno (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 33)
 2. organizacje(at)powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w Krośniewicach i w Żychlinie (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 64)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Szanowni Mieszkańcy! W związku z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy poinformować, iż od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. kasa w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach zostaje zamknięta.

 

W związku z powyższym wszelkich wpłat prosimy dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach:

podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

odpady komunalne : 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Apelujemy również o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie oraz innych instytucjach publicznych. Jeżeli jest to możliwe prosimy wszystkie sprawy niewymagające Państwa obecności konsultować telefonicznie pod numerem telefonu 24 252-30-24, bądź przesyłać za pośrednictwem EPUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP) lub drogą mailową na adres: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

Jeżeli pojawią się niepokojące objawy świadczące o zakażeniu koronawirusem, tj. wysoka gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem prosimy o pozostanie w domu i kontakt z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie pod numerem telefonu 24 355 71 00 lub kontakt pod numerem alarmowym 112.

W trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo unikajmy zgromadzeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny.

 

 

W związku epidemią koronawirusa
kwalifikacja wojskowa zostaje odwołana.

Szanowni Państwo, W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadza środki profilaktyczne w związku z rozwojem zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, który to wywołuje chorobę COVID-19.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do strony MGPOS

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie prosi klientów Urzędu o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga! Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia, grypy nie będą obsługiwane.

Każdą ewentualną wizytę w Urzędzie prosimy wcześniej potwierdzać kontaktem telefonicznym pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

 

24 355-70-50

sekretariat Urzędu

24 355-70-78

informacja

24 355-70-71

doradca klienta, realizacja ofert pracy

24 355-70-72

24 355-70-75

24 355-70-53

24 355-70-73

szkolenia

24 355-70-74

cudzoziemcy

24 355-70-69

rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy

24 355-70-70

24 355-70-58

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24 355-70-57

staże

24 355-70-54

przyjmowanie ofert pracy

24 355-70-61

prace interwencyjne, roboty publiczne,

dodatki aktywizacyjne

24 355-70-80

naliczanie i wypłata świadczeń

24 355-70-81

24 355-70-77

zaświadczenia

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną; Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI.

24 355-70-82

odwołania

24 351-20-65

24 351-20-64

Filia w Żychlinie

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP Kutno: /pupkutno/Skrytka ESP

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres:

e-mail: loku(at)praca.gov.pl

e-mail: lokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie)

bądź za pomocą fax-u:

24 355-70-51

24 351-20-64 (Filia w Żychlinie)

Można również korzystać z poczty tradycyjnej:

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a

99-320 Żychlin

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

 • odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53

24 355-70-54

24 355-70-55

24 355-70-56

24 355-70-57

24 355-70-58

24 355-70-59

24 355-70-61

24 355-70-64

24 355-70-69

24 355-70-70

24 355-70-71

24 355-70-72

24 355-70-73

24 355-70-74

24 355-70-75

24 355-70-77

24 355-70-78

24 355-70-79

24 355-70-80

24 355-70-81

24 355-70-82

24 355-70-89

669101334

669101365

669101371

669101384

669101427

669101451

669101485

669101512

669101548

731770680

665654488

669502267

(Filia w Żychlinie)

669502134

(Filia w Żychlinie)

 • sprawdzanie poczty elektronicznej,
 • śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych - ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY

 

W okresie 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.

Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacja dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

 

Informacja dla podmiotów składających oświadczenia i wnioski na pracę sezonową dla cudzoziemców

 

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. należy składać i odbierać raz w tygodniu, w każdy poniedziałek.

Prosimy o uiszczanie opłat za:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenia na pracę sezonową za pośrednictwem podanego poniżej konta bankowego:

Bank Pekao SA nr 87 1240 3190 1111 0010 7742 5730

Kasa Urzędu nie będzie przyjmowała powyższych wpłat.

 

 

 

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc za-równo pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Koronawirus - informacje dla seniorów

 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych - poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrywaniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce - używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dotykając nosa, lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa
 • Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków - do dezynfekcji używaj. np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - zachowaj co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Codziennie pij ok. 2 l płynów (najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie - posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/zdrowie) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

INFORMACJA

W związku z zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 54/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego oraz zarządzeniem Burmistrza Krośniewic nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krośniewice prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19, GCKSiR w Krośniewicach zawiesza działalność Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Hali Sportowej od 12 do 25 marca 2020r. 

GCKSiR w Krośniewicach informuje, że zawieszenie działalności Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Hali Sportowej przedłuża się do 11 kwietnia 2020 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 6/20 z dnia 12 marca 2020 r. określił zalecenia dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Wojewoda Łódzki Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 54/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

Minister Edukacji Narodowej Zapoczątkowuje pobieranie plikuRozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 r. określił czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020 r. określił prewencyjne zasady związane ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce apelujemy i uprzejmie prosimy, aby ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w Urzędzie, jak choćby Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jeżeli sprawa nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie, proponujemy skorzystać z elektronicznej formy płatności lub konsultacji telefonicznej z pracownikami Urzędu.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju koronawirusa, w ślad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość uzyskania telefonicznie kodu do e-recepty na leki wcześniej przepisane przez lekarza. Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni, gdzie zostanie przygotowany kod e-recepty. Nie trzeba pojawiać się w przychodni osobiście i tym samym narażać się na dodatkowe infekcje.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomunikat Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w języku angielskim

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.