główna zawartość stronyWniosek w sprawie przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych (interwencyjnych)Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krośniewicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowiona została w pełnym zakresie bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osobiste załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych jest możliwe z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarno – higienicznych w godzinach:

7:30 – 15:30 – poniedziałek, wtorek i czwartek;
7:30 – 17:00 – środa;
7:30 – 14:00 – piątek; 

Kasa Urzędu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Urzędzie Stanu Cywilnego nie może być większa niż 1 osoba.

Informacje i druki dotyczące:

  • Urodzenia, Małżeństwa, Zgonu,
  • Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • Spraw meldunkowych,

dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.obywatel.gov.pl


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Link prowadzi do podstrony związanej z danym tematem


Podatki

Podatek od środków transportowych Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek rolny Link do podstrony w Biuletynie Informacji PublicznejGospodarka mieszkaniowa

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Uprzejmie informujemy, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Kryteria przyznania:

  • przyznany dodatek mieszkaniowy
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy z powodu pandemii niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.)
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatkowych informacji związanych ze stosowaniem przez Gminę przepisów o dopłatach do czynszu można uzyskać pod nr tel. 24 252 30 24, 723 626 248.