główna zawartość strony

Informacja dot. pojemników na odpady, które nie spełniają norm wymaganych prawem.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice

W związku z informacją przekazaną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, informuję, że na terenie miasta i gminy Krośniewice znajdują się pojemniki do odpadów, które nie spełniają norm wymaganych prawem.

Pojemniki używane przez Państwa powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania polskich norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady – Część 1: pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 litrów do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Posiadane przez niektórych mieszkańców pojemniki nie posiadają ww. deklaracji oraz nie spełniają wymagań Polskich norm dotyczących wymiarów, konstrukcji, bezpieczeństwa oraz są niedostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych w pojazdach odbierających odpady komunalne. Odbiory odpadów z takich pojemników stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników obsługi ZUK Sp. z o.o. podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W związku z powyższym informuję, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie będzie odbierał odpadów komunalnych z pojemników, które nie spełniają norm PN-EN 840-1:2013-05, do czasu ich wymiany przez mieszkańców.

Przypominam również, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krośniewice, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/274/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych tj. pojemniki lub worki. Tym samym na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na zmieszane odpady komunalne, z zachowaniem następujących norm:

a) pojemnik o pojemności minimum 110 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,

b) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 230 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 5 do 8 osób,

c) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 9 do 12 osób,

d) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 440 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 13 do 16 osób,

e) pojemnik o łącznej pojemności co najmniej 1100 l – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 16 osób oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do utrzymania tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości.