główna zawartość strony

Konkurs profilaktyczny "STOP - UZALEŻNIENIOM"

Burmistrz Krośniewic oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach organizują konkurs profilaktyczny "STOP – UZALEŻNIENIOM".

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) z terenu Gminy Krośniewice

Miejsce i termin składania prac: Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice 5 czerwca 2023 roku do godz. 14.00

Regulamin Konkursu

 

§ 1 Organizator

Organizatorem konkursu profilaktycznego jest Burmistrz Krośniewic wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach (ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice).

 

§ 2 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z zasadami niniejszego Regulaminu i służące promocji zdrowego stylu życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 3 Cel konkursu

1. Celem konkursu jest:

- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek,

- profilaktyka uzależnień behawioralnych takich jak m.in.: fonoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, uzależnień od komputera i gier komputerowych oraz inne,

- promowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,

- uświadomienie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami,

- zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

 

§ 3 Zasięg konkursu

Konkurs profilaktyczny adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) działających na terenie Gminy Krośniewice.

 

§ 4 Zasady konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci przedszkolne

II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

III kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych.

 

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4, zgodnie z tematem Konkursu.

4. W przypadku kategorii najmłodszych (przedszkolaki) prace mogą mieć charakter rodzinny, uczestnicy pozostałych kategorii (klasy I – III oraz klasy IV-VIII) zobowiązani są do wykonania prac samodzielnie.

5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą placówki, nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego oraz oświadczeniem, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Prace konkursowe należy składać wraz z oświadczeniem oraz obowiązkiem informacyjnym (w załączniku) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5) w Sekretariacie Urzędu do 5 czerwca 2023 roku do godziny 14.00.

7. Ocenie będzie podlegać zgodność pracy z regulaminem konkursu, kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania.

8. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną ufundowane z środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

9. Oceny prac dokona jury w składzie: Burmistrz Krośniewic, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach oraz pracownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. W przypadku nieobecności, któregoś z członków jury, osobę do zastępowania wyznaczy Burmistrz Krośniewic.

 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krośniewice.pl, o wręczeniu nagród Organizator poinformuje telefonicznie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki) i wizerunku do celów konkursu oraz publikowanie i wykorzystanie w mediach materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanej pracy oraz konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.