główna zawartość strony

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic w Krośniewicach

Burmistrz Krośniewic zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krośniewice.

1. Celem przeprowadzenia konsultacji jest nadanie nazw ulic:

a) działka nr ewidencyjny 380/1 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Gen. Bema działka nr 363/1 - koniec odcinka ul. Wąska działka nr 383),

b) działka nr ewidencyjny 198/3 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Targowa działka nr 193/2 - koniec działka nr 198/8),

c) działka nr ewidencyjny 306/11 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Ogrodowa działka nr 306/13 - koniec działka nr 307/2),

d) działka nr ewidencyjny 306/8 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Ogrodowa działka nr 306/13 - koniec działka nr 307/2),

e) działki nr ewidencyjne 750, 751 oraz 925/5 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Kutnowska działka nr 744 - koniec ul. Kasztanowa działka nr 925/7),

f) działki nr ewidencyjne 745, 746 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka ul. Kutnowska działka nr 921 - koniec działka nr 922),

g) działka nr ewidencyjny 922 obręb geodezyjny Krośniewice miasto (początek odcinka działka nr 745 oraz 746 - koniec działka nr 778/43).

 

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 8 listopada 2021 roku do 29 listopada 2021 roku.

 

3. Zasięg konsultacji - uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krośniewice.

 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez:

a) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazw ulicom opisanym w pkt. 1 wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

b) wypełnienie i przedłożenie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieformularza konsultacyjnego propozycji nadania nazw ulicom opisanym w pkt. 1 wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat(at)krosniewice.pl,

c) wypełnienie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazw ulicom opisanym w pkt 1 poprzez Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieankietę elektroniczną dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

 

5. Propozycje mieszkańców nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:

a) w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,

b) po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

c) jako anonimowe.

 

6. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynie równa ilość różnych propozycji nadania nazw ulic, wówczas wybór nastąpi w trybie ponownych konsultacji spośród zgłoszonych propozycji.

 

7. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłyną propozycje nazw ulic z przewagą określonej nazwy, wówczas propozycja nadania nazw ulic zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Krośniewicach, celem podjęcia stosownej uchwały.

 

8. Wyniki konsultacji wraz z informacją o proponowanych nazwach ulicy podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieAnkieta elektroniczna

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFormularz konsultacyjny