główna zawartość strony

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023 – 2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do włączenia się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023 – 2027, poprzez udział w konsultacjach społecznych podczas których przedstawiona będzie planowana działalność LGD, omówione zostaną podstawowe założenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ponadto, wspólnie przeprowadzimy diagnozę potrzeb i potencjałów wraz z analizą mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń dla obszaru działalności Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii (dalej: LGD OZE).

Spotkania konsultacyjne na terenie gmin powiatów łowickiego i kutnowskiego, odbędą się wg harmonogramu, który przesyłamy Państwu w załączeniu do artykułu.