główna zawartość strony

LVIII sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołana zostaje LVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 15 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2021 rok”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2021 r.:

  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2021 r.,
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2021 r.:

  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2021 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewice za 2021 r.,
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2021 r.,
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 6. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad sesji.