główna zawartość strony

LX Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołana zostaje LX sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 9 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/341/22 z dnia 7 lipca 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kutnowskiego w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych: nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurzjama – Grabów – Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr LIX/344/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 lipca 2022r zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/346/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 lipca 2022r w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata do reprezentowania Gminy Krośniewice w Łódzkim Stowarzyszeniu Samorządowym "PomagaMY".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXII/231/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krośniewice w części ustalającej przeznaczenie fragmentu działki nr 198/2 oznaczonej na planie symbolem 12 KDD pod drogę dojazdową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2021 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.