główna zawartość strony

LXIII Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 29 listopada 2022 r. o godz. 10:30 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2.  Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboru.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/343/22 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice w roku szkolnym 2022/2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Krośniewice.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Krośniewice.
 17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za pierwsze półrocze 2022 roku.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krośniewice za rok szkolny 2021/2022.
 19. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Burmistrzowi Krośniewic.
 20. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 21. Zakończenie obrad sesji.