główna zawartość strony

Ochrona i promocja zdrowia -protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty

Krośniewice, 7 czerwca 2022 r.

OKS.524.3.2022

Protokół
z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
w obszarze ochrony i promocji zdrowia

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 76.2022 z dnia 18 maja 2020 maja 2022 r. Burmistrz Krośniewic ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, zamieszczając treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl.

W oznaczonym terminie, tj. do dnia 6 czerwca 2022 roku, żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniet.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) nie zgłosiła kandydata na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Wobec powyższego, w skład Komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Burmistrza Krośniewic wejdą pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, jako przedstawiciele Burmistrza Krośniewic.