główna zawartość strony

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2021 r., zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

W oświadczeniu należny podać wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

  • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu,

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

Przy obliczaniu opłaty proszę zwrócić uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeżeli termin ważności zezwolenia upływa w 2022 r. przedsiębiorca dokonuje jednorazowej opłaty. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się 2022 r. wówczas opłaty uiszcza się w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

 

Oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo (opłata za pełnomocnictwo 17 zł).

 

Złożenie oświadczenia można dokonać:

  • osobiście w godzinach pracy urzędu,
  • poprzez wrzucenie do skrzynki na korespondencję, która zamieszczona jest obok głównego wejścia do budynku Urzędu,
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
  • za pośrednictwem poczty.

Wszelkie płatności dokonywane są tylko
przelewem na konto Urzędu

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
NR: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - TUTAJ]

Pliki do pobrania

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia tradycyjnego

 Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia komputerowego


 

Oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia tradycyjnego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia na komputerzeWniosek o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia tradycyjnego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia na komputerze