główna zawartość strony

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - konsultacje w przedmiocie projektu Programu

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 162.2022 z dnia 25 października 2022 r.  zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Krośniewice, w zakresie treści projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz formularz konsultacji projektu Programu stanowią załączniki do Zarządzenia (poniżej).