główna zawartość strony

Projekt "Recepta na biznes"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Dla uczestników projektu oferowane jest:

  • 60h szkolenia z otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indywidualne w tworzeniu biznesplanu,
  • stypendium szkoleniowe,
  • jednorazową dotację na otwarcie firmy (23.050 zł),
  • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 2600 zł/m-c.

Łącznie oferujemy uczestnikom wsparcie na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości ponad 38 tysięcy złotych.

Do projektu poszukujemy osób, które:

  • mają mniej niż 30 lat,
  • nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
  • zamieszkują (lub uczą się) w województwie łódzkim (poza Łodzią),
  • utraciły pracę po 1 marca 2020r. (zalicza się do tego każdy rodzaj umowy, a także rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej wygaśnięcie).

Rekrutacja rusza już 15 listopada i potrwa do 2 grudnia 2021.

 

Więcej informacji, w tym opis jak przebiega ścieżka aplikowania o dotację - na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.receptanabiznes.eu.