główna zawartość strony

Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 6.2023 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, w oparciu o § 5 ust. 1 Uchwały nr LX/366/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 309, poz. 2598).

Ww. projekt programu został przesłany do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krośniewice, o których Gmina posiada wiedzę, gdzie ustalony termin przeprowadzenia konsultacji wynosił 7 dni od dnia doręczenia, a także został zamieszczony w dniu 16 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, na stronie internetowej Gminy Krośniewice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krośniewic celem jego publicznego ogłoszenia zapraszając inne organizacje i podmioty do udziału w konsultacjach. Formą przeprowadzenia konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, którego wzór stanowił załącznik nr 2 do ww. zarządzenia

Projekt uchwały przekazano do następujących organizacji:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłów, 99-340 Krośniewice, Wymysłów 35
 2. Koło Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, 99-340 Krośniewice, Szubsk Duży 19
 3. Koło Gospodyń Wiejskich Teresin, 99-340 Krośniewice, Teresin 21
 4. Koło Gospodyń Wiejskich Wychny, 99-340 Krośniewice, Nowe Jankowice 9
 5. Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Jankowice, 99-340 Krośniewice, Wychny 35
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Bielice, 99-340 Krośniewice, Bielice 10A
 7. Miejski Klub Sportowy EXPOM KROŚNIEWIANKA, 99-340 Krośniewice, ul. Kolejowa 21
 8. Stowarzyszenie „Integracja”, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 18/20,
 9. Stowarzyszenie Tradycji 37 Pułku Piechoty w Krośniewicach - siedziba Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego, 99-340 Krośniewice, Plac Wolności 1
 10. Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie, 99-340 Krośniewice, ul. Bolesława Prusa 16
 11. Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”, 40-743 Katowice, ul Studencka 18,
 12. Fundacja Abi, 99-340 Krośniewice, Wola Nowska 38,
 13. Stowarzyszenie Patriotyczne im. Gen. Władysława Andersa, 99-340 Krośniewice, ul. Kolejowa 25/3/19,
 14. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20,
 15. Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie”, 99-300 Kutno, ul. Jastrzębia 15.
 16. Fundacja Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1,
 17. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, 99-300, ul. 29 Listopada 27,
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Nowskiej „Wolanki”, 99-340 Krośniewice, Wola Nowska 12,
 19. Fundacja Społeczno – Ekologiczna „Zielony Tor”, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 24,

Korespondencja została doręczona do ww. organizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem gońca w dniu 18 stycznia 2023 r. Dodatkowo w wersji papierowej korespondencja została dostarczona za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W okresie przeprowadzania konsultacji na formularzu konsultacji wpłynęła jedna opinia od:

1) Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie” z siedzibą w Kutnie – opinia pozytywna, projekt programu bez uwag;

Ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Krośniewicach protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia ww. Programu do dalszego procedowania.