główna zawartość strony

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - szkolenia dedykowane osobom dorosłym o różnych potrzebach i statusie na rynku pracy

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego proponuje szkolenia dedykowane osobom dorosłym o różnych potrzebach i statusie na rynku pracy:

1. ”Szkolenie z metody CLIL-VET” - realizowane w ramach Zadania nr 2 projektu “Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Kurs adresowany jest do uczestników, którzy stoją na progu zmiany kariery zawodowej, bądź ją właśnie rozpoczynają i mają w planach zatrudnienie w sektorze edukacji. Dzięki zdobytej nakursie wiedzy wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy, nabywając umiejętność łączenia znajomości języka z umiejętnościami zawodowymi, stając się w przyszłości trenerami, instruktorami czy nauczycielami zawodu.

Korzystanie z metody CLIL-VET uczy krytycznegoi twórczego myślenia, komunikacji i współpracy z grupą. Kurs przedstawi główne założenia zintegrowanego nauczania (CLIL), metody, strategie i techniki pracy z uczącymi się oraz przykładowe schematy zajęć.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/4015/9014/2658/3MU_WNf_Regulamin_rekrutacji_zad_2_CLIL_29_04_2020.pdf

 

2.“Kursy sprawozdawczości finansowej” - realizowane w ramach Zadania nr 2 projektu “Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs ma na celu rozwój kompetencji uczestników w obszarze przygotowania i opracowania dokumentów finansowych. Zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej pozwolą na efektywniejsze zrozumienie działalności firm i instytucji użytku publicznego w ich otoczeniu ekonomicznym.

Program szkolenia obejmuje szerokie i elastyczne podejście do problematyki sprawozdawczości finansowej, uwzględniające różne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym odmienne strategie, modele biznesowe i potrzeby informacyjne ich interesariuszy, jak również prezentuje sposoby i możliwości jej praktycznego w wykorzystania w rozmaitych obszarach biznesowych, wymagających podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/2516/0371/8060/regulamin_zad.2.pdf

 

 

3.“Akademia umiejętności menedżerskich” - realizowane w ramach Zadania nr 3 projektu “Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”

Kurs dedykowany osobom pełniącym lub przygotowującym się do pełnienia funkcji kierowniczych. Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji związanych z umiejętnościami kierowniczymi, a ich celem jest podnoszenie kwalifikacji osób, które wykonują pracę związaną z kierowaniem ludźmi i procesami pracy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

Moduł 1: Komunikacja i negocjacje
Moduł 2: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Moduł 3: Zarządzanie pracą zespołu
Moduł 4: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów

 

Formularz zgłoszeniowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-3

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/6016/0374/1137/regulamin_zad.3.pdf

 

 

4.“Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości” - realizowane w ramach Zadania nr 4 projektu “Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”

Kurs dedykowany jest osobom pełnoletnim, planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, osobom o dowolnym statusie na rynku pracy, rozważających rozpoczęcie działalności gospodarczej w nieodległej przyszłości. Kurs dedykowany wszystkim zaangażowanym w proces kierowania, zarządzania i tworzenia organizacji, którzy chcą opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach.

Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji, związanych z umiejętnościami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dobrze zidentyfikowany, innowacyjny model biznesowy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

Moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy
Moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe
Moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania

 

Formularz zgłoszeniowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-4

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/9916/0374/1222/regulamin_zad.4.pdf

 

 

5.“Angielski w miejscu pracy” - realizowane w ramach Zadania nr 6 projektu “Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”

Szkolenie skierowane do osób poszukujących pracy (posiadających pracę i pragnących zmian, a także osób bez pracy) i odznaczających się dobrą znajomością języka angielskiego na poziomie B2 czyli potrafiących (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Kurs ma na celu rozwój kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia poświęcają dużą uwagę takim elementom jak wymowa, intonacja oraz właściwy rejestr językowy. Równolegle z rozwijaniem kompetencji językowych wprowadzane są elementy kompetencji interkulturowych, niezbędnych w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku pracy.

Formularz zgłoszeniowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-6

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/7216/0668/7672/regulamin_zad.6.pdf

 

 

6.“Marketing inicjatyw lokalnych” -realizowane w ramach Zadania nr 8 projektu “Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs z zakresu praktycznych zastosowań marketingu, dedykowany osobom realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, festyny i in.). Szkolenie tych osób może się przyczynić m.in. do wzrostu kompetencji samorządów oraz formalnych i nieformalnych organizacji (działających na rzecz ekonomicznego i społecznego rozwoju społeczności lokalnych) w obszarze wykorzystywania metod i narzędzi marketingowych do realizacji założonych celów rozwoju społeczności lokalnych.

Zajęcia są podzielone na 4 moduły tematyczne, omawiające podstawowe obszary kompetencji:

Moduł 1: Od produktu do marki –mechanizmy marketingu miejsc
Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc
Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc
Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych

 

Formularz zgłoszeniowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-8

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.wne.uw.edu.pl/files/5416/0378/7847/regulamin_zad.8.pdf