główna zawartość strony

XLVI Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołana zostaje XLVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 26 listopada 2021 r. o godz. 800 Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 dla Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 dla Gminy Krośniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 dla Gminy Krośniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2021-2040 (z uwagi na dużą objętość załącznik jest do wglądu w Biurze Rady lub na platformie eSesja).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krośniewice za rok szkolny 2020/2021.
 18. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Burmistrzowi Krośniewic.
 19. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 20. Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 21. Przyjęcie Protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad sesji.