główna zawartość strony

Zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani w Gminie Krośniewice

Drodzy Rodzice!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”,

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

• Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

 

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

• Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

W związku z zamiarem podjęcia działań przez Gminę Krośniewice ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem przez nianię i z tego tytułu chęcią przystąpienia do projektu celem pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, proszę Państwa o składanie pisemnych deklaracji wyrażających chęć przystąpienia do projektu do dnia 5 lipca 2022 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

 

Deklaracja powinna zawierać dane osobowe rodzica, informację o obecnym statusie na rynku pracy oraz datę urodzenia dziecka/dzieci.

 

Przed złożeniem deklaracji, proszę o zapoznanie się z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rozdział 6 – Niania oraz z informacją o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie:

1. Projekt skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. (oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą).

2. Niania sprawuje opiekę na podstawie umowy tzw. uaktywniającej, zawartej z rodzicem.

3. Rodzic po podpisaniu umowy zobowiązany jest do zgłoszenia niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – szczegółowe informacje zawarte są na stronie ZUS każdego oddziału.

4. Projekt zakłada finansowanie wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne niani sprawującej opiekę przez okres 6 miesięcy.

 

Informuję Państwa również, że na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji dokonana zostanie analiza, która pozwoli ocenić spełnienie warunku konkursowego, tj. osiągnięcie minimalnej wartości dofinansowania, która musi przekraczać 458 550,00 PLN.

W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa wyżej, Gmina Krośniewice nie będzie ubiegała się o wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego konkursu, o czym poinformuję Państwa odrębnie.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI

 

Dane osoby do kontaktu: Joanna Dąbrowicz, tel. 24 2523024