główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 marca 2021 r. Urząd Miejski w Krośniewicach rozpoczyna weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 02 marca 2021 r. na terenie Gminy Krośniewice zameldowanych było 8 016 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 02 marca 2021 r. wynosiła 6 825 osób.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Gminy Krośniewice uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.

W związku z tym mieszkańcy Gminy Krośniewice ponoszą również koszty odbioru odpadów za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

 

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego apeluję do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieepuap.gov.pl (wymagane jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego). Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą też przeprowadzane kontrole przez osoby upoważnione.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Przypominamy!

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny."

Z poważaniem

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Informacja - treść powyżej

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krośniewice

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta i Gminy Krośniewice

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - wersja bez ograniczeń dostępności w sąsiednim linku

PRZYKŁADY ODBIERANYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

 • MEBLE
 • WYKŁADZINY, DYWANY, MATERACE
 • WYPOSAŻENIE MIESZKANIA NP. ŻYRANDOLE, ABAŻURY, OBRAZY
 • WÓZKI, ŁÓŻECZKA DZIECIĘCE
 • DESKI DO PRASOWANIA
 • MEBLE OGRODOWE, SKRZYNKI, DUŻE DONICZKI
 • KOMPLETNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (NP. PRALKI, LODÓWKI, TELEWIZORY)
 • STOLARKA OKIENNA LUB DRZWIOWA, POJEDYNCZE SZTUKI (BEZ SZYB), SKRZYDŁO DRZWI LUB OKNA (BEZ FUTRYNY, OŚCIEŻNIC, PARAPETÓW)
 • DUŻE ZABAWKI

PRZYKŁADY NIEODBIERANYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

 • ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE (NP. TYNKI, KAFLE, CEGŁY, GRUZ, POJEMNIKI PO FARBACH CZY LAKIERACH, PŁYTY KARTON-GIPS)
 • STYROPIAN OCIEPLONY (BUDOWLANY)
 • CERAMIKA SANITARNA (WANNY, MUSZLE KLOZETOWE, UMYWALKI, KABINY PRYSZNICOWE)
 • AZBEST, ETERNIT I INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE
 • PAPA BUDOWLANA
 • BLACHODACHÓWKA LUB INNE POKRYCIA DACHOWE
 • RAMY OKIENNE Z SZYBAMI ORAZ DRZWI Z SZYBAMI
 • AGROWŁÓKNINA, FOLIE BUDOWLANE, ROLNICZE

Projekt harmonogramu na miesiące sierpień - grudzień 2021 r.

Miasto

Projekt harmonogramu - miasto

Gmina

Harmonogram odpadów - Gmina

Informacje ogólne

Zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUCHWAŁĄ NR XLIV/265/21 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

32 zł

 

- zbiórka odpadów w sposób selektywny

  

64 zł

- stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Odpłaty za odpady prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego:

05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony,
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tekstylia i odzież
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku
  Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów

 

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych (m.in. zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach; worki po nawozach sztucznych, sznurki, i worki typu big-bag). Odbiór odpadów odbywa się za opłatą:

 1. PHU „SO-MASZ” S.C. Janusz i Krzysztof Socha,
  ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask,
  tel.: 43 675-15-35, 663-536-002,
  e-mail: Otwiera program do wysyłania emailisomasz.pl(at)gmail.com

Opony rolnicze:

 1. Grupa RECYKL S.A.
  ul. Letnia 3 63-100 Śrem
  tel. 667-955-563

 

Wykaz aptek na terenie Gminy Krośniewice

 1. Apteka „Twoje Zdrowie” M. Maciejewska S p. j.
  ul. Kolejowa 8, 99-340 Krośniewice
  tel. (24) 25 24 584

 2. Apteka Henryka Kucharska – Rose
  ul. Kolejowa 23 B 99-340 Krośniewice
  tel. (24) 25 23 028

 3. Apteka Elfarm 5
  ul. Poznańska 18/20 99-340 Krośniewice
  (24) 25 10 097

 

 

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XXX/168/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XL/252/2021 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice