główna zawartość strony

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep)

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Krośniewice jest:

 1. Posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Krośniewic.
 2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
 3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 4. W terminach od dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę.
 5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
 6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
 7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla punktu detalicznego (sklep, market) oraz dla punktu gastronomicznego (restauracja, kawiarnia, bar) na czas oznaczony 5 lat (z datą obowiązującą do 30 czerwca danego roku).

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

  1. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. likwidacja punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 procent rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 procent całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

 

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnik może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

 

ILE TRWA ZAŁATWIANIE SPRAWY W URZĘDZIE

Do 2 miesięcy (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Średni czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy to 1 miesiąc, może on ulec zmianie w zależności od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krośniewice.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

 

JAKIE OPŁATY NALEŻY PONIEŚĆ I JAK TO ZROBIĆ?

1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie.

2. Opłaty roczne dla Przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia):

 • 525zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości z pkt. 3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 2

Wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy BS Krośniewice:

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
NR: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

JAK KROK PO KROKU ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

KROK 1:

Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Krośniewice (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl) lub pokoju 8 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5.

KROK 2:

Zebrać wymagane dokumenty wymienione we wniosku:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorca dostarcza akt własności lokalu lub umowę najmu lokalu lub umowę dzierżawy lokalu,
 2. pisemną zgodę właściciela użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W zależności kto jest właścicielem całego budynku mieszkalnego, w którym zlokalizowany będzie punkt sprzedaży napojów lub kto zarządza całym budynkiem mieszkalnym (np. Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa itp.)
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu). Przedsiębiorca uzyska ww. decyzję w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kutnie przy ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno.

 

Załączniki muszą być dostarczone do wglądu w oryginale. Na podstawie oryginału zostaną sporządzone kopie ww. dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku (za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdza się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, pokój nr.8).

 

KROK 3:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz pełnomocnictwem, o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
  Urząd Miejski w Krośniewicach Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
  ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice
 2. złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach w godzinach pracy w sekretariacie na I piętrze budynku urzędu.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30

 

KROK 4:

W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie (nr telefonu 24/252 30 24 wew. 45).

OPŁATĘ ZE ZEZWOLENIA, NALEŻY DOKONAĆ PRZED WYDANIEM ZEZWOLENIA.

 

KROK 5:

Przygotowane zezwolenie Przedsiębiorca odbiera osobiście lub wyznaczony przez niego pełnomocnik w pokoju nr 8 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5.

CZY MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ BEZ KONIECZNOŚCI PRZYCHODZENIA DO URZĘDU:

Tak - Pocztą tradycyjną

 

JAKIE PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄ ZAŁATWIENIA TEJ SPRAWY:

 1. Art. 111 i ar. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/330/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4080).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Krośniewic w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Krośniewic z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice);
 2. Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Kujawski e-mail Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieodo24@wp.pl. dane przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.