główna zawartość strony

LIX Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołana zostaje LIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 7 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kutnowskiego w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych: nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurzjama – Grabów – Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2022 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice, położonej w miejscowości Franki, na rzecz Fundacji Społeczno-Ekologicznej „Zielony Tor” w Krośniewicach.
 13. Zamknięcie obrad sesji.