główna zawartość strony

Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
herb Krośniewic Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i promocji zdrowia
herb Krośniewic Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Krośniewice Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021