główna zawartość strony

Informacja o konkursie o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 06.03.2018 r. ogłoszony został pierwszy w 2018 roku konkurs na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

 • żłobka,
 • klubu dziecięcego,
 • dziennego opiekuna,

 

 

W obecnym konkursie rozszerzona została grupa docelowa, w związku z czym ze wsparcia w projektach przyczyniających się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą skorzystać:

 • Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Nabór wniosków na konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/18 prowadzony będzie od dnia 6 kwietnia do 13 kwietnia br.

W ramach ww. konkursu na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi można uzyskać dofinansowanie na:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni itp.*;
 • zakup i montaż wyposażenia oraz środków trwałych (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)*;
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych; ·
 • wyposażenie i montaż placu zabaw *;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci*;
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3,
 • koszty opłat za wyżywienia i pobyt dziecka;
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

* wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 pozostających bez zatrudnienia m.in. w formie doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.

 

Wszystkie informacje na temat konkursu w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępne są w regulaminie konkursu.

Bezpośredni link do regulaminu konkursu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2407-poddzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

Zapraszamy Państwa również serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące założeń ww. konkursu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w siedzibie Departamentu EFS, przy ul. Traugutta 21/23 XVII p. o godz. 11.00.
(zapisy na stronieOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie www.rpo.lodzkie.pl)

 

Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail udzielają: Główny Punkt Informacyjny w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9 Łódź tel. 42-663-31-07, 42-663-34-05, 42-291-97-60 e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiGPILodz(at)lodzkie.ploraz Lokalne Punkt Informacyjny w Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Bezpośredni kontakt do Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:
Otwiera program do wysyłania emailikadrywregionie(at)lodzkie.pl
tel. 42 663 3565, 42 663 3097

 

Pozdrawiam,

Justyna Dudycz-Kuna

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 Wydział Rozwoju Kadr w Regionie

 

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 tel. 42 663 30 97 / fax 42 663 30 82
 Otwiera program do wysyłania emailijustyna.dudycz(at)lodzkie.pl