główna zawartość strony

Informacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Krośniewic

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krośniewice do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do których nie został dostarczony projekt Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok mogą w formie pisemnej opinii składać uwagi do ww. projektu na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Krośniewic w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uwagi należy zgłaszać w terminie. do 17 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 lub na adres elektroniczny Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

Projekt programu dostępnyOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie tutaj

Formularz konsultacji dostępnyZapoczątkowuje pobieranie pliku tutaj

wiadomości.ngo.pl