główna zawartość strony

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

Zgodnie:

Burmistrz Krośniewic przyznaje w formie decyzji administracyjnej pomoc materialną o charakterze socjalnym na dany rok szkolny uczniom zamieszkałym na terenie gminy Krośniewice.

Pomoc materialna przysługuje:

 

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 

 

Charakter pomocy materialnej:

• socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

I Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ na os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1632 z późn. zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krośniewice.

Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Krośniewice

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym w szczególności udziału w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach w wyjazdach do muzeów, do teatrów, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych i innych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 osoby zainteresowanie pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami potwierdzającymi dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. sierpień 2016 r.) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach w pokoju nr 1, w terminie ustawowym do 15 września 2016 r.

Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2016 r. W przypadkach uzasadnionych wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po upływie ustawowego terminu.

Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdują się:

• w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 1 – wydawane będą od dnia 29 sierpnia 2016 r.

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (od dnia 25 sierpnia 2015 r. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku zawierającego informacje o jego wysokości.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Dokumenty potwierdzające dochód:

 • zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2016),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za rok poprzedni tzn. za 2015 r.,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach np. zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe i okresowe,
 • zaświadczenie z gminy lub oświadczenie o otrzymywanym dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym, • zaświadczenie z gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.),
 • zaświadczenie od komornika o wysokości zasądzanych alimentów lub oświadczenie,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenie o dodatkowym dochodzie.

W roku szkolnym 2016/2017 – wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 • 94,40 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie powyżej 308,40 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu, która może ulec zwiększeniu w zależności od skali okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
 • 118 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 308,40 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu, która może ulec zwiększeniu w zależności od skali okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

II ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w przypadku:

• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

• klęski żywiołowej (pożar, zalanie mieszkania)

• wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)

• innych, szczególnych okoliczności, np. kradzież, nagły wypadek zdrowotny ucznia

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krośniewice
 • w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie, które wywołało przejściowo trudną sytuację materialną ucznia
 • nie zostały zaspokojone potrzeby związane z procesem edukacyjnym, których pokrycie było niemożliwe lub utrudnione z powodu przejściowo trudnej sytuacji wywołanej zdarzeniem losowym.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Zasiłek szkolny może być także przyznawany z urzędu.

Osoby zainteresowanie pomocą materialną w formie zasiłku szkolnego mogą składać wnioski w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Druki wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego znajdują się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).