główna zawartość strony

V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 30 stycznia 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 dla Gminy Krośniewice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej i jego wiceprzewodniczących oraz przewodniczących Komisji Rady Miejskiej, zmienionej uchwałą Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłaty diet oraz ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej i jego wiceprzewodniczących oraz przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.
  8. Sprawy różne.
  9. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy na transmisję z obrad Rady Miejskiej