główna zawartość strony

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zwołana zostaje XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, na dzień 4 lutego 2021 r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców wody.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krośniewice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Krośniewice miasto.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Nowe Ostrowy dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar gminy Krośniewice z gminą Nowe Ostrowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVIII/109/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z 11 grudnia 2020 r. Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z 29 grudnia 2020 r. Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością.

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg wniosków i petycji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2021-2023.

19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krośniewice za rok 2020.

20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja samorządowej instytucji kultury.

21. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach (informacja zostanie przedłożona podczas posiedzeń Komisji).

22. Informacja o działaniach Burmistrza Krośniewic w okresie międzysesyjnym.

23. Sprawy różne.

24. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

25. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

26. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

27. Zamknięcie obrad sesji.